Algemene voorwaarde

Algemeen:
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mavima, onderdeel van Mavima Holding, en een Wederpartij, hierna te noemen “Opdrachtgever” waarop Mavima deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Bezorging/Ophalen:

2.1 In principe worden goederen die ter verwerking worden aangeboden door de Opdrachtgever bij Mavima bezorgd en als het werk klaar is weer opgehaald.
Als de Opdrachtgever verlangt dat de goederen opgehaald en na verwerking weer geretourneerd worden dan wordt er door Mavima een bedrag van € 1 euro  per km gerekend.

Aansprakelijkheid

3.1 De Opdrachtgever kan Mavima op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor geleden schade aan geleverde goederen dan wel eindproducten.

3.2 De aansprakelijkheid van Mavima is steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

3.3 Mavima is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

3.3 Indien Mavima aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mavima beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Offertes en aanbiedingen:

4.1 Alle genoemde prijzen anders dan op de factuur zijn vrijblijvend en ter indicatie.

4.2 Mavima kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

Betaling en incassokosten

5.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer, op de rekening van Mavima Holding.

5.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.3 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Mavima verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buiten-gerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Mavima echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Aanname order

6.1 Indien de order niet op de afgesproken tijd en datum word afgeleverd worden de kosten die door Mavima gemaakt zijn verrekend op de factuur.

6.2 Indien de uitlevering langer duurt dan afgesproken zullen er opslagkosten in rekening gebracht worden. De prijzen zijn vastgesteld onder onze distributie prijslijst.